Banking
銀行cold call叫人借錢,係咪呃人騙局?

銀行cold call借錢呃人騙局1 Answer


  • 打俾你自稱係xx銀行的人未必係銀行職員,佢地會為左搏取你的信用而話自己係xx銀行打黎,知道你想借錢之後就會再''轉介''另一間銀行或...

    0 comment    Questions You May Be Interested